THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

– Nội dung Hội thảo: “Xây dựng, thực hiện chương trình môn KHTN và Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tổ chức dạy và học môn KHTN”, bao gồm: + Nội dung 1: Xây dựng, thực hiện chương trình môn KHTN trong chương trình 2018 + Nội dung 2: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên … Continue reading THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN