Tin tức

ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2023 (MÔNG CỔ)
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2023 (MÔNG CỔ)
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 5, tháng 2/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 5, tháng 2/2023

Giảng dạy Vật lí

Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 5, tháng 2/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 5, tháng 2/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 4, tháng 1/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 4, tháng 1/2023

Học liệu

ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ IPhO NĂM 2023 (NHẬT BẢN)
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ IPhO NĂM 2023 (NHẬT BẢN)
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2023 (MÔNG CỔ)
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2023 (MÔNG CỔ)
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 4, tháng 1/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 4, tháng 1/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 3, tháng 11 năm 2022
Tập san Dạy học Vật lí, số 3, tháng 11 năm 2022
Tập san Dạy học Vật lí – Số 2, tháng 10/2022
Tập san Dạy học Vật lí – Số 2, tháng 10/2022
Tập san Dạy học vật lí – số 1, tháng 9 năm 2022
Tập san Dạy học vật lí – số 1, tháng 9 năm 2022
Đề thi Olympic Vật lí Quốc tế IPHO 2022
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2022
ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á APHO NĂM 2022

Hội thảo

Toạ đàm về Xây dựng kế hoạch bài dạy
Toạ đàm về Xây dựng kế hoạch bài dạy
Seminar: Kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo  tại các trường sư phạm chủ chốt trong bối cành hiện nay (có liên quan đến CTĐT giáo viên  theo tiếp cận CDIO).
Seminar: Kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo tại các trường sư phạm chủ chốt trong bối cành hiện nay (có liên quan đến CTĐT giáo viên theo tiếp cận CDIO).
Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ – Tiểu ban 5
Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 5 – Tiểu ban 7
Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 5 – Tiểu ban 6
Hội nghị giảng dạy vật lí – tiểu ban 4
Hội nghị giảng dạy vật lí – tiểu ban 3
Hội nghị giảng dạy Vật lí – Tiểu ban 2
Hội nghị giảng dạy Vật lí lần thứ 5 – Tiểu ban 1
Hội nghị giảng dạy Vật lí lần thứ 5 – Phiên toàn thể

Vật lí vui

Seminar Dạy học các Chuyên đề Vật lí phát triển năng lực học sinh
Mô phỏng Hệ mặt trời
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số quý I, năm 2024
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023
Tập san Dạy học Vật lí, số 6, tháng 8/2023